Mô hình “Mạng lưới trao đổi ven sông” của nagara Vijaya

By: Do Truong Giang, National University of Singapore

Mô hình của “Mạng lưới trao đổi ven sông/ riverine exchange network” của B.Bronson đã được nhiều nhà nghiên cứu áp dụng để tìm hiểu lịch sử của các vương quốc cổ ven biển ở Đông Nam Á – Srivijaya, Champa và thế giới Malay hải đảo. Khá nhiều các nhà khảo cổ học và sử học đã áp dụng mô hình này nhằm tìm hiểu về lịch sử các mối quan hệ kinh tế và xã hội của các cộng đồng cư dân thuộc vương quốc cổ Champa. Một trong những nghiên cứu tiêu biểu có thể kể đến W.Southworth với bài viết “Coastal state”. Những bằng chứng khảo cổ học và tư liệu điền dã đã cho thấy khả năng áp dụng mô hình của B vào nghiên cứu những hệ thống ven sông của Champa. Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương cũng sử dụng mô hình của B.Bronson, kết hợp với các nguồn tư liệu khảo cổ học, dân tộc học và văn hóa để khảo sát hệ thống trao đổi ven sông dọc sông Thu Bồn (vùng Amaravati của CHampa). Việc áp dụng mô hình của B vào việc nghiên cứu, đã mang tới những nhận thức mới đối với lịch sử kinh tế xã hội của cổ vương quốc Champa. Continue reading “Mô hình “Mạng lưới trao đổi ven sông” của nagara Vijaya”

Benneth Bronson, “Exchange at the upstream and downstream ends”

Benneth Bronson, “Exchange at the upstream and downstream ends: Notes toward a functional model of the coastal state in Southeast Asia”, in Economic exchange and social interaction in Southeast Asia – Perspectives from prehistory, history, and ethnography, edited by Karl L.Hutterer. Michigan papers on Southeast Asian studies, The University of Michigan, number 13, pp.39-52.

By: Do Truong Giang, National University of Singapore Continue reading “Benneth Bronson, “Exchange at the upstream and downstream ends””