Georges Maspero và sách “Le Royaume De Champa”

Công trình nghiên cứu Le royaume de Champa của G.Maspero được giới nghiên cứu Champa trên khắp thế giới coi như một trong những công trình tiên phong và kinh điển, một standard interpretation trong nghiên cứu lịch sử của vương quốc Champa từ khởi nguồn cho đến năm 1471.[1] Sở dĩ công trình của Maspero nổi tiếng như vậy, bởi đây là một trong những công trình đầu tiên đã phác dựng lên một lịch sử hoàn chỉnh và nối tiếp liên tục của một vương quốc đã từng tồn tại ở miền trung Việt Nam từ những thế kỷ đầu công nguyên cho đến năm 1471. Maspero đã dựa chính vào hai nguồn sử liệu quan trọng nhất thời bấy giờ là Bia ký bằng chữ Sanskrit và chữ Chăm cổ được chuyển ngữ bởi các chuyên gia lớn về cổ ngữ thời bấy giờ; nguồn tư liệu thứ hai là các thư tịch cổ của Trung Hoa và Việt Nam đề cập tới vùng đất và cư dân mà ngày nay thuộc miền Trung Việt Nam. Đó là những nguồn tư liệu quý giá để hiểu về lịch sử của một vương quốc xưa, tuy nhiên cách thức tác giả sử dụng các nguồn tư liệu ấy và cách diễn giải/interpretation/discourse của tác giả về các nguồn tư liệu ấy như thế nào lại là một chuyện khác. Continue reading “Georges Maspero và sách “Le Royaume De Champa””